Liczebniki w języku tureckim

liczebniki w języku tureckim

Liczebniki w języku tureckim:

0 sıfır

1 bir

2 iki

3 üç

4 dört

5 beş

6 altı

7 yedi

8 sekiz

9 dokuz

10 on

11 on bir

12 on iki

13 on üç

20 yirmi

30 otuz

40 kırk

50 elli

60 altmiş

70 yetmiş

80 seksen

90 doksan

100 yüz

101 yüz bir

200 iki yüz

300 üç yüz

501 beş yüz bir

1000 bin

1010 bin on

1998 bin dokuz yüz doksan sekiz

2000 iki bin

2009 iki bin dokuz

10 000 on bin

100 000 yüz bin

1 000 000 bir milyon

3 000 000 üç milyon

100 000 000 yüz milyon

1 000 000 000 bir milyar

Przeczytaj:  Słownictwo tureckie - żywność